Huishoudelijk reglement

Created with Sketch.

VROUWENKOOR ‘HAARLEMMERMEER’
Opgericht 5 oktober 1953
KvK: 34197432
ABN-AMRO rek. nr.: NL82ABNA0407715789 email: [email protected]
Website:www.vrouwenkoorhaarlemmermeer.nl
                Secr: Jane Addamsstraat 21, 2131 VP Hoofddorp
Huishoudelijke gegevens en reglement
 
Het Vrouwenkoor Haarlemmermeer is opgericht op 5 oktober 1953 en staat sinds 26 maart 2007 onder leiding van Jetze Dubbelman. Het repertoire is veelzijdig: van klassiek tot modern, met begeleiding en a capella.
De repetitieavond is op maandag van 20.00 - 21.45 uur in de kerk van de Doopsgezinde Gemeente, Hoofdweg 691 (hoek Ter Veenlaan), 2131 BD Hoofddorp, tel. nr.: 023-5616132 (voor noodgevallen). Voorafgaande aan de repetitie is er koffie of thee vanaf 19.30 uur.
Wij geven elk jaar een concert en/of Kerstconcert, nemen deel aan concoursen/koordagen en treden soms op in bejaardentehuizen.
Kledingvoorschrift tijdens de optredens kan variëren. Het bestuur beslist in deze.
Onze concerten worden in principe staand uitgevoerd. Als dit voor een lid niet mogelijk is, wordt met het bestuur gezocht naar een oplossing.
Elk actief lid is verplicht drie kaarten voor het jaarlijkse concert te kopen.
Leden worden geacht thuis te oefenen m.b.v. de muziek die de dirigent middels Dropbox of MP3 beschikbaar stelt. Als er onverhoopt geen repetitie is, worden alle leden d.m.v. een e-mail of WhatsApp groep op de hoogte gebracht door het bestuur.
Tijdens voorjaar-, mei-, zomer-, herfst- en Kerstvakantie (volgens schoolregeling regio noord) zijn er geen repetities.
Mededelingen worden door de voorzitter gedaan aan het begin van de repetitie.
Afwezigheid dient gemeld te worden bij de secretaris of een ander aangewezen koorlid.
De samenstelling van het dagelijks bestuur per 19 februari 2024:
| Voorzitter | :  Anita Ogilvie         
                  | Penningmeester | :  Marja Ruff                           
                                            | Secretaris | :  Ida Wassink                                                       
De contributie bedraagt met ingang van 1 januari 2024  € 60,00 per kwartaal (4x per jaar te betalen).
Het bedrag van € 60,00 moet bij vooruitbetaling per 1e  van ieder kwartaal (1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober) worden overgemaakt op rekeningnummer:
NL82 ABNA 0407 7157 89 t.n.v. Vrouwenkoor Haarlemmermeer.

Belangstellenden kunnen twee repetitieavonden vrijblijvend deelnemen, voordat zij beslissen lid te worden. Zij bevestigen hun lidmaatschap door middel van het invullen van het inschrijfformulier. Het lidmaatschap is pas definitief na een stemtest afgenomen door de dirigent. De dirigent bepaalt of en in welke stemgroep de kandidaat aangenomen wordt.
Bij inschrijving ontvangen nieuwe leden een repetitiemap met bladmuziek en een map die gebruikt wordt tijdens optredens. Mappen en bladmuziek blijven eigendom van de vereniging.
Leden behoren met zorg om te gaan met de bladmuziek (alleen met potlood aantekeningen maken).
Tevens ontvangen de nieuwe leden een kopie “Huishoudelijke gegevens en reglement” en kunnen zij een kopie van de statuten inzien. 
Opzegging kan schriftelijk of via e-mail gebeuren, met een opzegtermijn van 1 maand.  
Maart 2024


Nieuwsbrief nieuwe leden

Created with Sketch.

 

WELKOM - bij het Vrouwenkoor Haarlemmermeer. 

 

Dit zangkoor heeft een lange geschiedenis: het begon in 1953 als “het Dameskoor Zanglust”. 

Onze thuisbasis is de kerk van de Doopsgezinde Gemeente Haarlemmermeer. 

Het e-mailadres van het koor is [email protected]

 

 

Kennismaking en oriëntatie 

Anita Ogilvie is de voorzitter; zij zal je welkom heten.  Daarnaast ontmoet je muziekcommissaris Thea Warmerdam en penningmeester Marja Ruff. 

De dirigent is Jetze Dubbelman.  Ida Wassink is secretaris.

 

Elke maandagavond repeteren wij van 20.00 uur tot 21.45 uur . Vanaf 19.30 is er koffie en thee. 

Eenmaal per maand is er pianobegeleiding van Oksana Polman.

 

De oriëntatiefase bestaat uit twee avonden luisteren naar of meezingen met de sopranen, mezzosopranen of de alten. Er ligt de map met de liederen van het huidige seizoen voor je klaar. 

Na twee weken (of eerder als je wilt) besluit je of je al dan niet lid wordt van het koor. 

 

De ervaring heeft geleerd dat er veel op je afkomt, die eerste avonden, bijvoorbeeld door de verscheidenheid aan liederen of de talen waarin wordt gezongen. 

 

 

Lid worden van het koor 

Na uiterlijk twee weken onderteken je het inschrijvingsformulier. Dan krijg je alle bladmuziek, het Huishoudelijk Reglement van deze vereniging en -ter inzage- de Statuten. 

 

Kort nadat je lid bent geworden, of eerder,  zal de dirigent Jetze Dubbelman een stemtest doen om definitief te bepalen bij welke stemgroep je ingedeeld wordt. 

 

Iedere stemgroep heeft een mentor die de nieuwe leden op weg helpt: 

Sopranen:   Marian Fritz,  

Mezzosopranen: Hanny van Steeden,   

Alten:    Anita Griekspoor

Repertoire 

Het repertoire is breed: Barok, Romantiek, Folk, Musical, Pop. De liederen zijn onder andere van Mozart, Elgar, Schumann, Brahms, Gershwin, maar ook Daniel Lohues. 

 

Op het moment dat je lid bent geworden geeft muziekcommissaris je drie ordners met bladmuziek, om mee te nemen naar huis. Daarnaast krijg je een ‘smalle map’ met de liederen die we in die periode zingen. Deze map breng je ‘s maandag mee naar de repetitieavond. 

Tenslotte krijg je een lege zwarte map die alleen gebruikt wordt bij optredens. 

Alle mappen en muziekstukken zijn in bruikleen en blijven dus eigendom van de vereniging. 

 

Aan het begin van het seizoen kiest de dirigent een aantal liederen uit de drie dikke ordners: dat worden de liederen voor het nieuwe seizoen. 

Zodra de nieuwe liederen bekend zijn haal je de bladmuziek van het afgelopen seizoen uit de ‘smalle map’ en doe je de nieuwe erin. 

 

Een hulpmiddel bij het thuis instuderen van de eigen sopraan, mezzo of altpartij is de app ‘Dropbox’.  De voorzitter  stuurt je de link van de ‘Dropbox’ toe per e-mail. 

In de ‘Dropbox ‘ staan, behalve de namenlijst en de e-mailadressen van de koorleden, het merendeel van de liederen, als bladmuziek en als melodie-file.  

Als de melodie-files zgn. MP3 files zijn, dan zijn deze eenvoudig te openen op de mobiele telefoon, de I-Pad/tablet, de laptop of de PC. 

Nieuwe liederen, die niet in de ‘Dropbox’ staan worden per e-mail toegestuurd. 

 

Werkwijze bij het thuis instuderen van de eigen partij: 

Na het selecteren van je eigen stemgroep (S-sopraan, M-mezzo, of A-alt) in de ‘Dropbox’ open je de MP3 file en hoor je (meestal) een metronoom die het tempo aangeeft én je eigen partij. Dit wordt door veel koorleden als een goed hulpmiddel ervaren. 

Het bestuur biedt hulp bij problemen bij het openen van de oefenpartijen.  

 

 

Optredens 

In de kerstperiode wordt er in de Doopsgezinde kerk een informeel concert je gegeven voor familie en vrienden. 

Elk jaar is er een concert in de kerk waar ook de repetities plaats vinden. 

Gedurende het jaar zijn er kleine optredens in bijvoorbeeld verzorgingstehuizen of korenfestivals. 

 Eens in de vijf jaar  is er een groot concert, in het zg. lustrumjaar. 

 

Praktische informatie en kosten 

 

Lokatie: Doopsgezinde kerk, Hoofdweg oostzijde 691, 2131 BC, Hoofddorp 

 

Het bestuur van de vereniging Vrouwenkoor Haarlemmermeer (VKH)  bestaat uit : 

Voorzitter: Anita Ogilvie     

Penningmeester: Marja Ruff

Secretaris: Ida Wassink 

Ledenvergadering:  Een keer per jaar wordt op maandagavond een ledenvergadering gehouden. Op die avond wordt een halve repetitie gezongen. 

 

Contributie voor 2024 is € 60 per kwartaal, over te maken op Bankrekeningnummer  

 NL82 ABNA040 77 15 789.  

Mocht je tussentijds lid worden, dan kan de penningmeester aangeven hoeveel de contributie is tot het begin van het volgende kwartaal. 

 

Opzegtermijn is 1 maand. 

 

Afmelden bij verhindering bij Nel Tefeij, e-mail adres: nel@tefeij.nl 

 

Vakanties: De vakanties vallen samen met de schoolvakanties. 

Privacyverklaring

Created with Sketch.

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring vind je onze gegevens, lees je wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij je persoonsgegevens verwerken, wat je rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang je persoonsgegevens bewaard worden. Deze privacyverklaring is van toepassing als je onze website (vrouwenkoorhaarlemmermeer.simpl.com) bezoekt, een bestelling plaatst of een overeenkomst sluit.


Onze gegevens

Vereniging Vrouwenkoor Haarlemmermeer

Landleeuw 28

2131HW Hoofddorp


Telefoonnummer: 0235657470

KvK-nummer: 34197432


vrouwenkoorhaarlemmermeer.simpl.com

[email protected]


Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou en waarmee je rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.


Verwerking persoonsgegevens

Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van je persoonsgegevens.


Doeleinden

Je persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden: zodat wij contact met je kunnen opnemen. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden. 

Je persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. We verkopen je persoonsgegevens nooit door aan derden. Wij stellen geen profielen van je op en nemen geen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor je kunnen hebben. Om zorg te dragen voor je persoonsgegevens sluiten wij met bedrijven een verwerkersovereenkomst indien die bedrijven je gegevens verwerken in onze opdracht.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Om de doeleinden uit te voeren verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 
- Voor- en achternaam 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres
 - Geboortedatum 
 

Je hebt ook rechten

Wil je weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar [email protected] met het verzoek tot inzage in je gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek.


Zijn je persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heb je recht op correctie van je persoonsgegevens. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van je persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om toestemming die je hebt gegeven in te trekken en het recht op dataportabiliteit. Stuur je verzoek naar [email protected]. Of neem telefonisch contact met ons op via het telefoonnummer: 0235583633. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek. Wij willen je ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Veiligheid

Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als jij dat je persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om je persoonsgegevens veilig te verwerken. Om je persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall, wachtwoorden voor elektronische systemen en back-ups.


Bewaring persoonsgegevens

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

©EenvoudigRecht.nl 

VROUWENKOOR ‘HAARLEMMERMEER’

Opgericht 5 oktober 1953
KvK: 34197432
ABN-AMRO rek. nr.: NL82ABNA0407715789
email: [email protected]
Vrouwenkoor ‘Haarlemmermeer’ is opgericht op 5 oktober 1953 en staat sinds 26 maart2007 onder leiding van Jetze Dubbelman. Het repertoire is veelzijdig: van klassiek tot modern, met begeleiding en a capella.

Onze concerten worden in principe staand uitgevoerd. Als dit voor een lid niet mogelijk is wordt met het bestuur gezocht naar een oplossing.
Elk actief lid is verplicht drie kaarten voor het Concert te kopen.


Wij geven elk jaar een concert en/of Kerstconcert, nemen deel aan concoursen/koordagen en treden soms op in bejaardentehuizen.

Kledingvoorschrift tijdens de optredens: zwart/lang (rok/jurk of broek), bij een kortere rok ondoorzichtige zwarte kousen; zwart kan gecombineerd worden met wit of een kleur. Incidenteel kan besloten worden tot andere combinaties. Het bestuur beslist in deze.

 


 

De repetitieavond is op maandag van 20.00 – 21.45 uur in de kerk van de Doopsgezinde Gemeente, Hoofdweg 691 (hoek Ter Veenlaan), 2131 BD Hoofddorp, tel. nr.: 023-5616132 (voor noodgevallen).  Vanaf half acht is er koffie of thee.

 

Leden worden geacht thuis te oefenen m.b.v. de muziek die de dirigent middels Dropbox of MP3 beschikbaar stelt.

Als er onverhoopt geen repetitie is, worden alle leden d.m.v. een email op de hoogte gebracht door het bestuur. 

Tijdens voorjaar- mei- zomer- herfst- en Kerstvakantie (volgens schoolregeling regio noord) zijn er geen repetities.

 

Mededelingen worden door de voorzitter, Anita Ogylvie, gedaan. 

Afwezigheid dient gemeld te worden bij Nel Tefeij-Visser, [email protected] 

          

 

De contributie bedraagt met ingang van 1 januari 2024  € 20,- per maand (4x per jaar te betalen). 

Het bedrag van € 60,00 moet bij vooruitbetaling per 1e  van ieder kwartaal (1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober) worden overgemaakt op rekeningnummer: 

NL82 ABNA 0407 7157 89 t.n.v. Vrouwenkoor ‘Haarlemmermeer’. 

 

Belangstellenden kunnen drie repetitieavonden vrijblijvend deelnemen, voordat zij beslissen lid te worden. Zij bevestigen hun lidmaatschap door middel van invullen van het inschrijfformulier. Het lidmaatschap is pas definitief na een stemtest afgenomen door de dirigent. De dirigent bepaalt of en in welke stemgroep de kandidaat aangenomen wordt. Er geldt een proeftijd van zes maanden. 

 

Bij inschrijving ontvangen nieuwe leden een repetitiemap met bladmuziek en een map die gebruikt wordt tijdens optredens. Mappen en  bladmuziek blijven eigendom van de vereniging. 

Leden behoren met zorg om te gaan met de bladmuziek (alleen met potlood aantekeningen maken).

Tevens ontvangen de nieuwe leden een kopie “Huishoudelijke gegevens en reglement” en kunnen een kopie van de statuten inzien. 

Opzegging kan schriftelijk geschieden, met opzegtermijn van vier weken.  

 

 April 2022